SmellWell samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på SmellWells webbplats, använder dig av SmellWells support, besöker SmellWells webbplats eller ett event som SmellWell anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med SmellWell. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med SmellWell och för att SmellWell ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

Om du är Kontoinnehavare samlar SmellWell in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. SmellWell samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med SmellWells webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. SmellWell behandlar även uppgifter som SmellWell från tid till annan ges tillgång till genom ditt SmellWellkonto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

 

För dig som är kund till SmellWell
De personuppgifter SmellWell samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Kundnummer
IP-adress och information om din användning av SmellWells webbplats (cookies)
Uppgifter om dina inköp

 

För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter SmellWell samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av SmellWells webbplats (cookies)
Information om hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Titel och attesträttighet
Information om ditt kontoinnehav

 

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 

För dig som är kund till SmellWell
SmellWell behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar SmellWell dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Lämna information och rikta marknadsföring, per post eller e-post;
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar SmellWell personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

Administrera kontoinnehavet;
Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att förifyllda uppgifter och möjlighet att hantera flera adresser;
Tillhandahålla specialerbjudanden;
Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, eller telefon; samt
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, eller e-post.

 

 

 

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

 

SmellWell baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med SmellWell samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. SmellWell behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan SmellWell ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

 

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SmellWell kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SmellWell rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

SmellWell sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett SmellWellkonto.

 

Ändring av integritetspolicy

SmellWell har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. SmellWell kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med SmellWell innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta SmellWell, eller om du är Kontoinnehavare, genom att välja [avsluta konto] på ”Mina sidor”.

 

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. SmellWell har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

 

Dina rättigheter

SmellWell ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

SmellWell kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

 

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

 

SmellWell kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 nedan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

 

Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till [email protected] . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 

 

Cookies

 

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

 

 

Kontaktinformation

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

SmellWell World Wide Sweden AB
Honungsgatan 11
432 68 varberg
[email protected]

Geschäftsbedingungen Deutschland

 

Welche Bedingungen gelten, wenn man SmellWell direkt im Onlineshop kauft? Zum Beispiel: gratis Lieferung bei einer Bestellung von 3 oder mehr Produkten.

 

Kosten und Bezahlung

Der Preis jedes Artikels ist inklusive Mehrwertsteuer angegeben. Im Warenkorb sehen Sie den Gesamtpreis inklusive aller Steuern, Mehrwertsteuer und Versand. Die Zahlungsbedingungen werden abhängig von der gewählten Zahlungsmethode im Warenkorb angegeben. Die Zahlung erfolgt einfach und sicher über Klarna.

 

Liefer- und Versandbedingungen

Kostenloser Versand bei Bestellung von 3 oder mehr Produkten. Für 1 bzw. 2 Produkte werden Versandkosten von 3 EUR verrechnet.

Bestellungen, die werktags vor 13.00 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag verpackt und versendet. Unser Versandpartner kümmert sich in den darauffolgenden 2-4 Tagen um die Abwicklung und Versand. (Eine Reservierung für eine andere Lieferzeit ist im Fall des betreffenden Produkts erforderlich). Wenn Ihr Lieferort eine Postbox ist, wird diese zuerst zugestellt, andernfalls erhalten Sie eine Benachrichtigung, um Ihre Lieferung am nächstgelegenen Lieferpunkt abzuholen.

Versandbedingungen werden je nach Versandart im Warenkorb angegeben.

 

Rücknahmegarantie

Ihr Widerrufsrecht (Widerrufsfrist) ist 14 Tage gültig. In Ihrer Nachricht an uns muss klar sein, dass Sie Ihren Kauf bereuen. Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, an dem Sie den Artikel erhalten haben.

 

Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Bestellung zurückzuziehen:

Das Produkt muss sich im Originalzustand befinden, so wie Sie es erhalten haben. Das Produkt darf begutachtet, jedoch nicht benutzt werden. Ist das Produkt aufgrund von Fahrlässigkeit beschädigt oder geht verloren, verlieren Sie Ihr Widerrufsrecht.

 

Garantie und Leistung

Sollten Sie mit Ihrem Produkt unzufrieden sein, kontaktieren Sie bitte [email protected].

 

Datenschutzbestimmungen

Wenn Sie Ihre Bestellung bei uns aufgeben, geben Sie Ihre persönlichen Daten an. Im Zusammenhang mit Ihrer Registrierung und Bestellung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten in unserem Unternehmen speichern und verwenden, um die Bestellung abzuschließen. Nach dem Gesetz über personenbezogene Daten haben Sie das Recht die Informationen zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben. Wenn diese falsch, unvollständig oder irrelevant sind, können die Informationen korrigiert oder entfernt werden. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall per E-Mail.

 

Cookies

Dieser Online Shop verwendet Cookies gemäß des Electronic Communications Acts vom 25. Juli 2003. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer gespeichert ist und Informationen enthält, mit denen der Online Shop Nutzer identifizieren und nachverfolgen kann. Cookies sind als Sitzungscookies und als dauerhaft auf Ihrem Computer gespeicherte Cookies verfügbar. Bei Ihrem ersten Besuch im Webshop wird Ihrem Browser ein einmaliger Sitzungscookie zugewiesen und dazu dient um Sie nicht mit anderen Benutzern zu verwechseln. Um den Online Shop nutzen zu können, sollten Sie in Ihrem Browser Cookies zulassen. Diese Art von Cookies dient nur dazu, unsere Website für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung; es werden keine persönlichen Informationen über Sie gespeichert. Cookies können gelöscht werden. In diesem Online Shop verwenden Cookies beispielsweise Cookies, um einen Überblick über Ihren Warenkorb, Einstellungen und Seiten zu behalten, die Sie besucht haben, um Ihnen eine bessere Kundenerfahrung und -unterstützung zu ermöglichen.

 

Unsere Checkout-Lösung wird von Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden) zur Verfügung gestellt und nutzt Cookies, um Ihnen bei der Nutzung des Checkouts von Klarna ein ideales, auf Sie zugeschnittenes Online-Erlebnis zu ermöglichen. Eine detaillierte Auflistung der Cookies und eine Erläuterung ihres jeweiligen Zwecks finden Sie hier: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

 

Lieferungen

Die Lieferzeit wird im Warenkorb unter der jeweiligen Versandart angegeben. Wenn ein Produkt eine abweichende Lieferzeit hat, wird dies bei jedem einzeln Artikel angegeben.

 

Rücksendungen

Die Rücksendung erfolgt auf eigene Kosten, es sei denn, das Produkt ist defekt oder wir haben falsch geliefert. Rücksendungen sollten mittels Brief oder Paket gesendet werden, nicht über Porto. Im Falle eines Umtausches übernehmen wir die dadurch entstandenen Kosten.

 

Rückzahlungsverpflichtung

Wir erstatten Ihre Zahlung der Ware so bald wie möglich oder innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum, an dem wir den Artikel erhalten haben zurück. Möchten Sie den Artikel zurücksenden, übernehmen Sie die Rücksendekosten. Wir übernehmen die Rücksendekosten für die Rücksendungen von sogenannten Austauschwaren. Siehe auch Verbraucherschutzbehörde und Fernabsatzgesetz.

 

Zahlung In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir die folgenden Zahlarten an:

 • Klarna Rechnung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum. Die Rechnung wird bei Versandt der Ware ausgestellt. Die Rechnungsbedingungen finden Sie hier.
 • Klarna Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) bezahlen. Weitere Informationen zu Klarna Ratenkauf einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier.
 • Sofortüberweisung
 • Kreditkarte (Visa/ Mastercard)
 • Lastschrift

Informationen darüber, welche Zahlarten für einen konkreten Einkauf zur Verfügung stehen, erhalten Sie im Kassenbereich. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie hier.

 

Competition terms & Conditions

 • To enter the competition, you must follow the instruction in the post and be over 15.
 • Winners will be announced on the Facebook or Instagram page. You will be messaged or tagged where
  possible to be notified you’ve won. If your personal privacy settings prevent us from doing this, it will be up
  to you to check our social channels for the winner announcement.
 • To redeem your prize, you must first contact us by private message via the social channel on which the
  competition was run. You must supply your name and address.
 • The prize must be redeemed within 14 days of being notified as the winner.  If you do not contact us within
  this time period, we’ll redraw the prize.
 • Unless otherwise stated in the entry, you can only enter the competition once.
 • The winner of the prize will be drawn randomly from all valid entries on the day after the close of the
  competition.
 • The overall decision is final and no correspondence will be entered into. Prizes cannot be exchanged for
  cash.
 • Some of the prizes may be subject to additional terms and conditions by third parties.  The winner agrees
  to comply with third party terms and conditions.
 • Where the Competition is run via Facebook/Instagram, the Competition is in no way sponsored, endorsed or
  administered by, or associated with Facebook/Instagram, Facebook/Instagram has no liability in connection with the
  Competition, and any information you provide in connection with the Competition is provided to SmellWell
  and/or the Competition Sponsors, not to Facebook/Instagram.